yt
ofpt
ofpt
bip

Informacje

Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Miasta Limanowa.

Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru "instytucji kultury" prowadzonego przez Urząd Miasta Limanowa.
 
Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest umożliwienie społeczeństwu uczestnictwa w kulturze; współtworzenia jej wartości oraz uczestnictwa w aktywnym wypoczynku. Realizuje się tu zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, wychowania.

LDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na rzecz mieszkańców, którą realizuje w szczególności poprzez:
  • współpracę z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie miasta i innymi podmiotami korzystając z doświadczeń, fachowej i specjalistycznej pomocy w programowaniu i realizacji zadań kulturalnych,
  • promocję amatorskiego ruchu artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturowych,
  • edukację kulturalną,
  • tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
  • kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
  • prowadzenie działalności kinowej,
  • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.

Wymienione zadania LDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1. różnorodnych form edukacji kulturalnej,

2. różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,

3. wydarzeń kulturalnych.

O Limanowskim Domu Kultury