yt
ofpt
ofpt
bip

Regulamin

REGULAMIN
 
sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury i Kina „Klaps”
 
Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowej, sali kina w Limanowskim Domu Kultury.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.
 
Obiekt jest monitorowany
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Wstęp do Sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Podczas seansów filmowych, transmisji satelitarnych, spektakli teatralnych, koncertów i innych wydarzeń organizowanych przez LDK – zabrania się:
 1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 2. Korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenia w transmisji, spektaklu, koncercie i innym wydarzeniu.
 1. Po zakończeniu projekcji, transmisji, spektaklu, koncertu prosimy o pozostawienie po sobie na Sali oraz hallu porządku oraz czystości.
 2. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 3. LDK nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na Sali i hallu przedmioty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seansu filmowego, transmisji, spektaklu lub koncertu.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
 1. Kasa czynna jest na 30 minut przez pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem, spektaklem, koncertem.
 2. Przyjmowane są rezerwacje na bilety dla min. 10 osób:
          - telefonicznie pod nr tel. 18/3371603 i 18/3371623 w. 15 – lub w kasie
 1. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, spektaklu, koncertu. W przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
 2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów po rozpoczęciu seansu, spektaklu, koncertu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 15 minut przed seansem, spektaklem, koncertem.
 3. Zwrot za bilety jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
 4. Kasa jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu, spektaklu, koncertu.
 5. Bilety zbiorowe na seanse filmowe są sprzedawane dla grup 25 osobowych i większych.
 6. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
 1. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – od 2-3 opiekunów.
 2. Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 16-tego roku życia – od 1-2 opiekunów.
 3. Grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
 1. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
 2. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
 1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych przyczynami niezależnymi od LDK.
 2. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
 3. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY.
 1. Obsługa Sali (bileter) ma prawo odmówić wpuszczenia na salę osoby z ważnym biletem w przypadku gdy jej zachowanie wskazuje, że może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
 1. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących po stronie LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY.
 2. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub transmisji z przyczyn nie leżących po stronie LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY.
 3. KLIENT chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
 1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, uczniom, studentom za okazaniem ważnej legitymacji oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji.
 2. Bilet zbiorowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej z opiekunem grupy liczącej min. 25 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.
 3. Bilet rodzinny przysługuje grupie osób co najmniej 3-osobowej, w której skład wchodzą:
  - dwoje rodziców lub opiekunów (dziadkowie, starsze rodzeństwo, wujkowie itp.) + 1 dziecko i więcej w wieku do 14 lat,
  - jeden rodzic lub opiekun (dziadek, babcia, starszy brat lub siostra, wujek lub ciocia itp.) + 2 dzieci i więcej w wieku do 14 lat.
  Bilet rodzinny można zakupić na każdy seans bez ograniczeń wiekowych oraz na film familijny, którego ograniczenie wiekowe wynosi od 7 lat.
 4. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D. Okulary dostępne będą przed wejściem do kina po okazaniu ważnego biletu.
 5. KLIENT ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina OSOBIŚCIE, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej oraz po każdorazowym wyjściu z Sali w trakcie trwania projekcji.
 6. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D KLIENT ponosi za nie odpowiedzialność materialną – zgodnie z aktualną ceną rynkową.
 8. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. LDK nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Limanowskiego Domu Kultury.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2012 r.

O Limanowskim Domu Kultury