bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zakończyliśmy cykl szkoleń online w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury!


 

W lutym i marcu zespół LDK brał udział w szkoleniach online w ramach trzech bloków tematycznych: projektowanie oferty programowej online, narzędzia cyfrowe i zarządzanie instytucją. ​Szkolenia specjalistyczne online są częścią kompleksowego programu szkoleniowego skierowanego do grantobiorców projektu. Poprzedzały je szkolenia stacjonarne i tutoring cyfrowy. Ich tematyka dostosowana była do indywidualnych potrzeb instytucji - grantobiorców projektu*.​ 

W ramach szkoleń z zakresu projektowania oferty programowej online, uczestniczyliśmy w szkoleniach dotyczących:

  1. Projektowanie działań międzypokoleniowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (w tym główne założenia projektowania uniwersalnego).​
  2. Projektowanie działań online w oparciu o diagnozę lokalną i komunikacja w mediach społecznościowych z różnymi grupami odbiorców.

W ramach szkoleń z zakresu narzędzi cyfrowych, zgłębialiśmy wiedzę w zakresie:

  1. Preprodukcji i postprodukcji materiału wideo (przygotowanie live streamingu, webinarium, podcastu).
  2. Podstaw projektowania graficznego.
  3. Wirtualnych narzędzi w edukacji kulturalnej (przygotowania oferty kulturalnej online dla dzieci).

W ramach szkoleń z zakresu narzędzi cyfrowych, zdobywaliśmy nowe umiejętności w zakresie:

  1. Multimedialnych narzędzi do zarządzania zespołem (zarządzanie zespołem rozproszonym).​
  2. Wdrażania innowacji technologicznych w instytucji.​

Zrealizowane szkolenia przyczyniły się do nabycie nowych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia i dalszego rozwijania statutowych działań jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych on-line w społeczności lokalnej, poznania dobrych praktyk, metod i technik projektowania angażujących działań animacyjnych i edukacyjnych online, dostępnych dla różnych grup odbiorców. 

W najbliższym czasie jednostka uczestniczy będzie w wybranej wizycie studyjnej, webinarium a także konferencji podsumowującej rezultaty projektu.

 

​*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy