bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zapytanie ofertowe - wypożyczalnia łyżew w LDK - sezon 2014/2015


Limanowski Dom Kultury informuje, że rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę pomieszczeń na prowadzenie

wypożyczalni łyżew. Umowa zostanie podpisana z  panią Urszulą Kita, zamieszkałą w Tymbarku 456.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limanowski Dom Kultury zaprasza do składania ofert na wypożyczalnię łyżew w LDK, w sezonie 2014/2015.Sprawa:
zapytanie ofertowe – prowadzenie wypożyczalni łyżew w LDK

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wypożyczalni łyżew w Limanowskim Domu Kultury na potrzeby lodowiska miejskiego.

2.  Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę za wynajem pomieszczeń do magazynowania i wydawania łyżew w ramach wypożyczalni – oraz który zaoferuję w całości dodatkowe zaplecze techniczne opisane w warunkach realizacji zamówienia .

II. TERMIN REALIZACJI

Usługi będą wykonywane od 19 grudnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. .Zamawiający zastrzega wcześniejsze zakończenie umowy w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na funkcjonowanie lodowiska

III. WARUNKI REALIZACJI

1.Przedmiotem dzierżawy są:

* pomieszczenia o powierzchni 12 m² i 3 m2 w budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4 /magazynki na zapleczu sceny/ na prowadzenie magazynów dla wypożyczalni łyżew

* część terenu nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 356/4 na ustawienie „blaszaka” wyposażonego w ławki, służącego jako przebieralnia łyżew i miejsce pozostawienia obuwia.

2. Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia zobowiązany jest do:

a) prowadzenia wypożyczalni codziennie w godzinach uzgodnionych z organizatorem lodowiska

b) ułożenia w ciągach komunikacyjnych wykładziny gumowej do chodzenia na łyżwach o szerokości co najmniej 1 m;

c) uruchomienia we własnym zakresie pomieszczenia na wypożyczalnię łyżew wraz z dostawą odpowiedniej ilości łyżew w pełnej rozmiarówce oraz miejsca na pozostawienie obuwia;

d) świadczenia usług ostrzenia łyżew;

e) skutecznego suszenia i dezynfekcji butów łyżwiarskich;

IV. Oferta. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym.

Do oferty należy dołączyć:

1.Dane osobowe oferenta oraz kopie dowodu osobistego albo nazwę firmy i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, z załączonymi do niej kopiami dokumentów rejestrowych tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (nie starsze niż 3 miesiące)

2.Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie w przypadku wyznaczenia pełnomocnika.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ldk.limanowa.pl oraz www.limanowa.in/kultura

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać na adres ewa.janik@ldk.limanowa.pl lub w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury- sekretariat, ul.B.Czecha 4, 34-600 Limanowa,
do dnia
8 grudnia 2014 do godziny 16:00.

2.  Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 12 grudnia 2014 . Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ldk.limanowa.pl oraz www.limanowa.in/kultura

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VI. OSOBA do KONTAKTU:

Ewa Janik , Tel: 18/ 3371603 e-mail: ewa.janik@ldk.limanowa.pl

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy