bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Limanowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ldkultury


Dane teleadresowe jednostki:

LIMANOWSKI DOM KULTURY
34-600 Limanowa, ul. Bronisława Czecha 4
tel./18/ 337-16-03
www.ldk.limanowa.pl
e-mail: biuro@ldk.limanowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-05

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Strony https://bip.malopolska.pl/ldkultury oraz www.ldk.limanowa.pl są częściowo przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostały stworzone zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Serwisy są wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Obie witryny posiadają wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory i spełniają minimalne wymagania kontrastu treści i tła na poziomie co najmniej 4,5:1. Dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

Witryny są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu włączeń wymienionych poniżej:

- część zamieszczonych na stronie publikacji, w szczególności plików PDF, może nie być dostępna cyfrowo w całości, ponieważ została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie jest wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Limanowskiego Domu Kultury,

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Limanowskiego Domu Kultury.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  •     podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  •     możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  •     możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  •     mapa strony
  •     focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Samoocena

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Dębska
e-mail: biuro@ldk.limanowa.pl
Telefon: 18 337 16 03

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e mail: biuro@ldk.limanowa.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 337 16 03.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa
Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Bronisława Czecha 4 – wejście główne oraz wejście przy parkingu. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.
Sekretariat znajduje się na I piętrze, natomiast na parterze, przy wejściu głównym znajduje się kasa kina. W budynku znajduje się winda.
Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na Salach widowiskowych są wyznaczone miejsca na osób na wózkach inwalidzkich. Na małej Sali widowiskowej jest zainstalowana pętla indukcyjna. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy