bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Zarządzenie nr 18/2021
Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury
w Limanowej
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie utworzenia klubu „Centrum Aktywności Seniora” i nadania Regulaminu.


Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 194) oraz § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Limanowskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą NR XLII/280/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013 roku, zmienionego Uchwałą NR L.323.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.


1.    Tworzy się klub „Centrum Aktywności Seniora” działający w strukturach Limanowskiego Domu Kultury.
2.    Zasady organizacji i funkcjonowania klubu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku..

 

 


Regulamin Klubu „Centrum Aktywności Seniora”
prowadzonego przez Limanowski Dom Kultury


ROZDZIAŁ I

§1

Regulamin Klubu określa zasady wewnętrznej organizacji, zakres działania oraz prawa   i obowiązki Uczestników Klubu.

§2


Klub „Centrum Aktywności Seniora” (dalej zwany Klubem) realizuje zadania statutowe Limanowskiego Domu Kultury (dalej zwanym LDK) w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, upowszechniania kultury, sztuki i edukacji.

 

§3


Klub działa w oparciu o przepisy prawa w szczególności:
1)    Statutu Limanowskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą NR XLII/280/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013 roku, zmienionego Uchwałą NR L.323.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 roku
2)    Niniejszego Regulaminu.

 

§4


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    Klubie — należy przez to rozumieć Klub „Centrum Aktywności Seniora” prowadzony przez Limanowski Dom Kultury.
2)    Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury.
3)    Członku — należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w spotkaniach organizowanych przez Klub.
4)    Deklaracji — należy przez to rozumieć kwestionariusz uczestnictwa stanowiący załącznik Nr I do niniejszego Regulaminu.

 

§5


1)    Siedzibą Klubu jest Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa.
2)    Terenem działania Klubu jest powiat limanowski.


ROZDZIAŁ II

§6


Do zadań Klubu należy w szczególności:
1)    zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
2)    stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji,
3)    zagospodarowanie czasu wolnego,
4)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego,
5)    budowanie więzi międzypokoleniowej.


ROZDZIAŁ III

§7


1.    Klub działa w strukturze Limanowskiego Domu Kultury.
2.    Klub organizuje spotkania w wyznaczone dni tygodnia w zależności od potrzeb merytorycznych.
3.    Przynależność do Klubu jest nieodpłatna, przy czym Członkowie mogą być zobowiązani do pokrywania kosztów uczestnictwa w zajęciach.
4.    Spotkania i zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Limanowskiego Domu Kultury.
5.    Ze względu na charakter działalności LDK spotkania i zajęcia mogą zostać odwołane, przeniesione w inne miejsce, o czym Członkowie zostaną powiadomieni najpóźniej tuż przed rozpoczęciem zajęć.
6.    Kluczowe decyzje we wszystkich sprawach związanych z realizacją działań Klubu podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Klubu.
7.    Członkowie Klubu wybierają spośród siebie 3-osobowy Zarząd, współpracujący bezpośrednio z Dyrektorem bądź wyznaczonym pracownikiem LDK.
8.    Zarząd Klubu jest wybierany na roczną kadencję w drodze wyborów jawnych.
W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz Skarbnik.
9.    Organem nadzorującym działalność Klubu jest Dyrektor LDK.
10.    Klub organizuje spotkania w różnorodnych formach w zależności od potrzeb merytorycznych (np. warsztaty, zajęcia rekreacyjne, wykłady, prelekcje, wyjazdy integracyjne).
11.    Klub dokumentuje swoją działalność, przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem LDK na stronie internetowej www.ldk.limanowa.pl oraz profilu zamieszczonym na www.facebook.com.

§8


Działalność Klubu finansowana jest z:
1)    środków własnych LDK,
2)    środków zewnętrznych (krajowych, unijnych),
3)    środków pozyskanych od sponsorów,
4)    darowizn.


ROZDZIAŁ IV

§9


1.    Członkami Klubu mogą być:
a)    Emeryci
b)    Renciści
c)    Inne osoby wspierające działalność klubu, w wieku powyżej 50 lat,
- które wypełnią i złożą deklaracje członkowską stanowiącą Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2.    Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
3.    Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie odbywa się poprzez złożenie podpisanego własnoręcznie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przynależności do Klubu.
4.    Rezygnacja wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty złożenia oświadczenia w LDK.

§10


Każdy Członek Klubu ma prawo do:
1)    Poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności,
2)    Życzliwego i równego traktowania,
3)    Współorganizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej  i rekreacyjnej zgodnie z potrzebami osób starszych,
4)    Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach,
5)    Zgłaszania Dyrektorowi uwag, skarg i wniosków w sprawie działalności Klubu.

§11


Każdy Członek Klubu ma obowiązek:
1)    Przestrzegania zasad współżycia społecznego,
2)    Dbania o dobre imię Klubu i LDK, oraz estetykę i czystość w pomieszczeniach użytkowanych podczas spotkań i zajęć, a także o wyposażenie tychże pomieszczeń,
3)    Przestrzegania podstawowych zasad BHP i PPOŻ,
4)    Przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia Klubu.
5)    Przestrzegania zakazu uczestnictwa w zajęciach Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
6)    Zapoznania się i pisemną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Klubu oraz stosowania się do jego postanowień,
7)    W trakcie prowadzonych zajęć wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia.

§12


Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:
1)    Wystąpienia Członka z Klubu na własną pisemną prośbę,
2)    Skreślenia z listy członków w wyniku rażącego naruszenia obowiązków wskazanych w §11 niniejszego Regulaminu.


ROZDZIAŁ VI

§13


1.    Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane na wniosek Zarządu, Dyrektora LDK oraz grupy co najmniej 5 Członków Klubu.
2.    Regulamin Klubu podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora LDK.
3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

„Limanowski Dom Kultury w Limanowej” przy pomocy niniejszego serwisu przetwarza Twoje dane osobowe, co odbywa się m.in. przy użyciu plików cookies.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Jeśli się zgodzisz, zastosujemy pliki cookies również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.