bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Kuchnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa na rok szkolny 2021/2022 w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Rodziny będą mogły ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży w ramach następujących programów:

1. Wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz.1007) o przyznanie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu lub żłobku może ubiegać się rodzina, której dochód netto nie przekracza 150%  kryterium dochodowego przewidzianego ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co stanowi kwotę 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.

2. Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020-2023, z którego o wsparcie finansowe może ubiegać się rodzina której dzieci lub młodzież uczęszczają do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, i która posiada status stałego mieszkańca Miasta Limanowa. Program osłonowy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej we współpracy z Limanowskim Domem Kultury.

W ramach programu udziela się dofinansowania do obiadów dla dzieci i młodzieży  w wysokości:

  • 35% - jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie mieści się w przedziale od 150% do 200% kryterium dochodowego (tj. powyżej 792,00 zł do 1 056,00 zł netto na osobę w rodzinie), 
  • 20% - jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie mieści się w przedziale od 200% do 250% kryterium dochodowego (tj. powyżej 1 056,00 zł do 1 320,00 zł netto na osobę w rodzinie).

Rodziny, których kryterium dochodowe przekracza 250% dochodu netto pokrywają pełny koszt zakupu posiłku. Formularz wniosku dostępny jest online na stronie internetowej www.mopslimanowa.naszops.pl oraz na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl, jak również w wersji papierowej w MOPS, szkole, przedszkolu i żłobku.

Podania lub wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane będą:

  1.  w formie zgłoszenia telefonicznego na podstawie którego pracownik socjalny sporządzi protokół ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy (tel. 18/337 13 10 wew. 34 lub 42),
  2. drogą elektroniczną (wniosek musi być podpisany i zeskanowany) na adres e-mail: sekretariat.mops@miasto.limanowa.pl,
  3. w formie papierowej przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście na uruchomiony dziennik podawczy otwarty w godzinach od 9.00 do 14.00.

W podaniu należy wpisać dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazać swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, dane osobowe dzieci tj. imię i nazwisko oraz adres szkoły/przedszkola/żłobka, do którego dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2021/2022.

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w formie dożywania dzieci pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19 wywiad zostanie przeprowadzony telefonicznie zgodnie z art. 15 o ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 31 marca 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Po zebraniu pełnej dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację dochodową  i osobistą rodziny zostanie wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dożywiania lub dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto m. in.

  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia,
  • decyzję organu emerytalno - rentowego z 2021 r. wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. w sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2021 r., należy do niego załączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc lipiec 2021 r.).

Należy nadmienić, że do dochodu nie wlicza się m.in.: świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego.
 

W związku z tym, że wydawanie posiłków w szkołach i przedszkolach rozpoczyna się w różnych terminach (choć w większości placówek od dnia rozpoczęcia roku szkolnego) prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i podjęcie decyzji przed 1 września 2021 r. Wnioski złożone do 17 sierpnia 2021 r. dają gwarancję uzyskania decyzji o dofinansowanie obiadu od 1 września 2021 r., a złożone po tym terminie będą rozpatrywane na bieżąco. Nie ma możliwości przyznawania pomocy wstecz.

UWAGA!

Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć podanie lub wniosek w miesiącu sierpniu 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni telefonicznie pod numerem telefonu: 18/337 13 10 wew. 34 lub 42.

Informujemy również, iż rodziny które nie zamieszkują na terenie Miasta Limanowa, chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiana dzieci i młodzieży powinny zgłosić się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy