bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, ktorého zasadnutie sa konalo v sídle Zväzku Euroregiónu Tatry v Nowom Targu v dňoch 20.-21. februára 2017, projekt „Tance, kroje a pastierske hudobné nástroje lachovsko-oravského“ regiónu získal finančný príspevok v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra“.

Hlavným cieľom projektu, ktorý realizujeme v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, je ochrana a popularizácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom prezentácie najcharakteristickejších tancov, spevov, krojov a hudobných nástrojov, v rámci toho nástrojov pastierskych etnických skupín Lachov a Oravcov na pozadí krásnej prírody a krajiny. Mikroprojekt sa bude realizovať v obciach Limanowského okresu a okresu Dolný Kubín

Špecifické ciele:

- prehĺbiť vedomosti lokálnej spoločnosti a turistov o kultúre, tradíciách a zvykoch etnických skupín Lachov a Oravcov prostredníctvom organizovania a realizácie cyklu workshopov pre poľské a slovenské regionálne súbory, ktoré sa budú týkať tradičných tancov, krojov a pastierskych nástrojov oboch regiónov

- upevnenie a ochrana kultúrneho dedičstva Limanowej a okolia a oblasti Dolného Kubína prostredníctvom spracovania a vyhotovenia filmu identifikujúceho a dokumentujúceho tradičné lachovsko-oravské tance a pastiersku hudbu

- popularizácia a propagácia kultúrneho dedičstva a prírodných krás lachovsko-oravského regiónu prostredníctvom vysielania upútavky k filmu, odovzdania filmu na DVD-nosičoch inštitúciám, školám a súborom, zorganizovania záverečného cezhraničného stretnutia hodnotiaceho realizáciu mikroprojektu, a bezplatné premietanie filmu.

V rámci aktivít, ktoré sme naplánovali na obdobie od apríla do decembra 2017, sa uskutočnia v Limanowej a v Dolnom Kubíne bezplatné cezhraničné regionálne tvorivé dielne pre členov jednotlivých regionálnych súborov, kapiel a hudobníkov prezentujúcich pastiersku hudbu z oboch miest.

Plánujeme vyrobiť aj poľsko-slovenský film predstavujúci tradičné tance lachovského a oravského regiónu, ako aj pastiersku hudbu, všetko nakrútené v plenéri. Jednotlivé prezentácie budú prepletené komentármi o regióne, zvláštnostiach ľudového odevu, hudby a regionálneho tanca. Na záver realizácie projektu sa uskutoční evaluačné stretnutie, v rámci ktorého bude oficiálna premiéra filmu. Účastníci budú mať príležitosť prizrieť sa zblízka a naživo tradíciám Lachov a Oravcov, ktorí sa predstavia v tradičných ľudových odevoch a zahrajú na typických hudobných nástrojoch, okrem iného na pastierskych.

Celková hodnota projektu je 37 132,65 €, pričom výška priznaného finančného príspevku z EFRR je 31 562,75 €, čo predstavuje 85% rozpočtu projektu, vlastný vklad vo výške 10% predstavuje 3 713,27 € a dofinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 5% predstavuje 1 856,63 €.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy