bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Kuchnie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2023 Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Kuchni prowadzonych przez Limanowski Dom Kultury

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KUCHNI PROWADZONYCH PRZEZ LIMANOWSKI DOM KULTURY

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji pracy kuchni, zalecenia dotyczące przygotowania posiłków, sposoby i formy kontroli jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków, osoby uprawnione do korzystania z posiłków oraz zasady ustalania i dokonywania opłat z tytułu żywienia w placówkach oświatowych na terenie Miasta Limanowa.
 2. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o:
  1. LDK - należy przez to rozumieć Limanowski Dom Kultury, samorządową instytucję kultury Miasta Limanowa;
  2. Dyrektorze LDK - należy przez to rozumieć dyrektora Limanowskiego Domu Kultury
  3. Placówce oświatowej - należy przez to rozumieć prowadzone przez Miasto Limanowa: szkołę, przedszkole lub zespół szkolno-przedszkolny, w którym odbywa się kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży;
  4. Kuchni - należy przez to rozumieć pomieszczenie bądź pomieszczenia znajdujące się w placówce oświatowej, udostępnione LDK i zarządzane przez Dyrektora LDK, w którym są przygotowywane posiłki dla uczniów i nauczycieli placówki oświatowej oraz innych osób;
  5. Stołówce szkolnej - należy przez to rozumieć pomieszczenie bądź pomieszczenia znajdujące się w placówce oświatowej, zarządzane przez dyrektora placówki, przeznaczone do wydawania posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników placówki oświatowej;
  6. Jadłospisie - należy przez to rozumieć wykaz produktów, potraw lub posiłków przygotowanych przez kuchnię i oferowanych do spożycia w stołówce szkolnej bądź poza nią.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania kuchni, w tym wysokości opłat za posiłki wywieszone są na tablicach informacyjnych przy stołówkach oraz na stronie internetowej: www.ldk.limanowa.pl/kuchnie.

 

§ 2

ORGANIZACJA PRACY KUCHNI

 1. Kuchnia jest czynna codziennie w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Z uwagi na zaistniałą potrzebę, decyzją Dyrektora LDK kuchnia może być czynna również w inne dni i godziny.
 3. W kuchni mogą przebywać wyłącznie osoby zatrudnione przez Dyrektora LDK.
 4. Nadzór nad wszystkimi kuchniami sprawuje Koordynator ds. Kuchni, który podlega bezpośrednio pod Dyrektora LDK.
 5. Nadzór nad działalnością jednostkowej kuchni sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora LDK-intendentka, która zajmuje się sprawami bieżącymi kuchni, w tym:
  1. organizacją pracy pracowników kuchni,
  2. zapewnieniem ciągłości dostaw produktów niezbędnych do przygotowania posiłków,
  3. kontaktem z dostawcami,
  4. dbałością o przestrzeganie zasad HACCP,
  5. dbałością o stan techniczny pomieszczeń i powierzonego mienia ruchomego.
 6. Ze sprzętu znajdującego się w kuchni mogą korzystać wyłącznie osoby zatrudnione przez LDK.
 7. Kuchnia zapewnia posiłki w formie:
  1. zupa,
  2. drugie danie,
  3. cały obiad (zupa + drugie danie),
  4. całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych.
  5. śniadanie + obiad - dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych.
 8. Kuchnia wydaje posiłki dla dzieci i młodzieży w godzinach ustalonych z daną placówką oświatową, podczas przeznaczonych do tego przerw.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki w trakcie wydawania posiłków przez pracowników kuchni odpowiadają nauczyciele i inni pracownicy placówki oświatowej, pod których pieczą dzieci się znajdują.
 10. W uzasadnionych przypadkach np. wyjście klasowe, wycieczka, zawody, plan wydawania posiłków należy uzgodnić co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.

 

§ 3

ZALECENIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

 1. Posiłki przygotowywane są w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym jadłospisem.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i zasadami HACCP.
 3. Posiłki oferowane w placówce oświatowej powinny być przygotowywane w odpowiednich warunkach higienicznych i mieć wartość energetyczną i odżywczą odpowiednią do wieku i potrzeb odbiorców. Powinny być przygotowywane w dniu wydania do spożycia, w warunkach zabezpieczających przed rozwojem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (odpowiedni sprzęt, temperatura obróbki i przechowywania). Posiłki powinny być urozmaicone oraz powinny charakteryzować się dobrym smakiem, zapachem i konsystencją.
 4. Kuchnie nie mają obowiązku przygotowywania posiłków wg. indywidulanych diet dzieci, ale będą współpracować z rodzicami w celu umożliwienia wydania posiłków dostosowanych to potrzeb dziecka.

 

 

§ 4

KONTROLA JAKOŚCI PRZYGOTOWANYCH I WYDAWANYCH POSIŁKÓW

 1. Dyrektor LDK lub Koordynator ds. Kuchni mają prawo kontrolowania jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów oraz podejmowania działań zapobiegających nienależytemu przygotowywaniu oferowanych posiłków.
 2. Kontrolę jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków, o której mowa w ust. 1 może również przeprowadzać Rada Rodziców, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora LDK.
 3. Przy kontroli jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków wykonywanej przez Radę Rodziców może  być obecny Dyrektor LDK lub osoba przez niego wyznaczona.
 4. Kontrola jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków nie może być przeprowadzana w  sposób utrudniający pracę kuchni oraz zagrażający bezpieczeństwu pracowników i kontrolujących.
 5. Mając na względzie zasady sanitarno-epidemiologiczne, kontrolujący w trakcie kontroli nie mogą przebywać w pomieszczeniach kuchni. Nie dotyczy to Dyrektora LDK.
 6. Ośrodek pomocy społecznej finansujący dożywianie osób uprawnionych o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 3 może dokonać kontroli sposobu realizacji umowy.

 

§ 5

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

 1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
  1. dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Limanowa, wnoszące opłaty na indywidualny rachunek bankowy;
  2. uczniowie placówek oświatowych, wnoszący opłaty indywidualny  rachunek bankowy;
  3. uczniowie placówek oświatowych, których dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie podpisanej z LDK umowy;
  4. nauczyciele i inne osoby zatrudnione w placówkach oświatowych, którzy wnoszą opłaty na indywidualny rachunek bankowy.
 2. Warunkiem korzystania z posiłków przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 jest złożenie karty zgłoszenia na korzystanie z posiłków osobiście w sekretariacie danej placówki oświatowej lub przesłanie na adres e-mail: kuchnie@ldk.limanowa.pl. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1,2 do niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem korzystania z posiłków przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 pkt 4 jest złożenie karty zgłoszenia na korzystanie z posiłków osobiście w sekretariacie danej placówki oświatowej lub przesłanie na adres e-mail: kuchnie@ldk.limanowa.pl. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 4. Karty zgłoszenia o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powinny zostać złożone do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego uprawniony rozpocznie korzystanie z posiłków.

 

§ 6

OPŁATY ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłaty za posiłki ustala Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury przed rozpoczęciem roku szkolnego w formie zarządzenia wewnętrznego.
 2. Odpłatność za żywienie należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez intendenta danej placówki podając w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
 3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych odpłatność za posiłki uiszczają przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez intendenta danej placówki podając w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata, lub gotówką na podstawie wystawionego paragonu z kasy fiskalnej.
 5. Aktualne informacje o wysokości odpłatności za obiady na dany miesiąc umieszczane są na tablicach informacyjnych przy stołówkach oraz przekazywane każdemu uczniowi i nauczycielowi, korzystającemu z posiłków w formie indywidualnego rozliczenia.
 6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Limanowskim Domem Kultury.
 7. Osoby nie wnoszące opłaty za posiłki w terminie zostaną pozbawione możliwości korzystania z posiłków.

 

§ 7

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI

 1. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.
 2. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
 3. W przypadku planowej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godz. 7.00. Zgłoszenia po godzinie 14.30 należy dokonywać wyłącznie poprzez wysłanie SMS  pod odpowiedni numer telefonu intendenta.
 4. Wykaz telefonów do intendentów w poszczególnych placówkach oświatowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku niezgłoszonej nieobecności w danym dniu nie będzie ona uwzględniana w rozliczeniu. Jednakże po kontakcie telefonicznym do godziny 10.00 na numery telefonów, o których mowa w ust. 4, w tym samym dniu, można odebrać przygotowany obiad z kuchni w danej placówce oświatowej w jednorazowym opakowaniu.
 6. Odpłatność za opakowanie jednorazowe ustalona zostanie w zarządzeniu Dyrektora LDK w sprawie ustalenia opłat za posiłki. W razie odbioru posiłku koszt za opakowanie doliczony będzie do opłaty za następny miesiąc rozliczeniowy.
 7. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.

 

§ 8

REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

 1. Rezygnację z posiłków należy zgłosić pisemnie u intendenta na kuchni danej placówki oświatowej najpóźniej na 7 dni przed planowaną rezygnacją lub do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.
 2. Rezygnujący winien wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej można składać u intendentów lub przesłać na adres e-mail: kuchnie@ldk.limanowa.pl.
 4. Brak zgłoszenia rezygnacji powoduje naliczenie odpłatności za przygotowane i postawione do dyspozycji posiłki.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jadłospis opracowywany jest zgodnie z normami żywienia dla populacji Polski pod okiem wykwalifikowanego dietetyka.
 2. Jadłospis na każdy tydzień wywieszany jest na tablicach informacyjnych przy stołówkach oraz zamieszczany na stronie internetowej LDK.
 3. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kuchni decyduje Dyrektor LDK.
 4. Wszelkie zmiany dokonywane w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

 

 

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy